Quảng cáo
Subscribe For Free Updates!

We'll not spam mate! We promise.

Jul 14, 2016

Children Intelligence Backgammon (Test version) :1-2 years old


Giúp trẻ thông minh (bản trắc nghiệm) độ tuổi 1 đến 2 tuổi
《幼儿智力步步高:1-2岁(测验版)》从语言能力,数学能力,逻辑思维能力,动手能力,观察能力、社会能力等方面入手,《幼儿智力步步高:1-2岁(测验版)》内容丰富有趣,可以提高小朋友的学习兴趣

3426

Children Intelligence Backgammon (Test version) :2-3 years old


Giúp trẻ thông minh (bản trắc nghiệm) độ tuổi 2 đến 3 tuổi
《幼儿智力步步高:2-3岁(测验版)》从语言能力,数学能力,逻辑思维能力,动手能力,观察能力、社会能力等方面入手,《幼儿智力步步高:2-3岁(测验版)》内容丰富有趣,可以提高小朋友的学习兴趣

dpn8

Children Intelligence Backgammon (Test version) :3-4 years old


Giúp trẻ thông minh (bản trắc nghiệm) độ tuổi 3 đến 4 tuổi
《幼儿智力步步高:3-4岁(测验版)》从语言能力,数学能力,逻辑思维能力,动手能力,观察能力、社会能力等方面入手,《幼儿智力步步高:3-4岁(测验版)》内容丰富有趣,可以提高小朋友的学习兴趣

rzhu

Children Intelligence Backgammon (Test version) :4-5 years old


Giúp trẻ thông minh (bản trắc nghiệm) độ tuổi 4 đến 5 tuổi
《幼儿智力步步高:4-5岁(测验版)》从语言能力,数学能力,逻辑思维能力,动手能力,观察能力、社会能力等方面入手,《幼儿智力步步高:4-5岁(测验版)》内容丰富有趣,可以提高小朋友的学习兴趣

g113

Children Intelligence Backgammon (Test version) :5-6 years old


Giúp trẻ thông minh (bản trắc nghiệm) độ tuổi 5 đến 6 tuổi
《幼儿智力步步高:5-6岁(测验版)》从语言能力,数学能力,逻辑思维能力,动手能力,观察能力、社会能力等方面入手,《幼儿智力步步高:5-6岁(测验版)》内容丰富有趣,可以提高小朋友的学习兴趣

9cph