Subscribe For Free Updates!

We'll not spam mate! We promise.

Oct 3, 2015

Tiếng Việt cho người Trung Quốc tập 3 (nâng cao)

Cuốn sách ra đời là kết quả của những kinh nghiệm, thể nghiệm của tác giả trong quá trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài gần suốt 30 năm qua đồng thời có chủ ý tiếp thu thành tựu của các tác giả Việt Nam. Sách được mở đầu bằng phần khái quát về phát âm và chữ viết tiếng Việt. Ở phần này tác giả chỉ giới thiệu những nét đặc thù trong ngữ âm tiếng Việt, đường nét, độ cao, độ dài của thanh điệu, cách phát âm của một số nguyên âm, phụ âm khó, kết cấu âm tiết... Còn những điểm nào về mặt phát âm mà giữa tiếng Việt và tiếng Trung quốc giống nhau hay không mấy khác nhau thì tác giả lướt qua. Phần tiếp theo là các bài học được phân bố dựa trên các chủ điểm giao tiếp thường gặp trong xã hội Việt Nam hiện đại, đồng thời có mở rộng ra các dạng ngôn ngữ cần thiết khác.

Cấu trúc của mỗi bài đều giống nhau và gồm 7 mục như sau:

1. Các tình huống hội thoại.
2. Từ vựng.
3. Ghi chép ngữ pháp.
4. Luyện tập:
A- Luyện tập hội thoại
B- Luyện tập ngữ pháp.
5. Bài đọc.
6. Bài tập.
7. Thành ngữ, tục ngữ.

Cuốn sách sẽ giúp ích cho những người nói tiếng Trung quốc. Sách có thể giúp các bạn hiểu thêm những biểu hiện khác nhau của văn minh, văn hóa Việt Nam hiện đại.
Download
tienghoa.net.vn_zhongguoren_xue_yuenanyu_3.pdf

Tiếng Việt cho người Trung Quốc tập 2

Sách được mở đầu bằng phần khái quát về phát âm và chữ viết tiếng Việt. Ở phần này tác giả chỉ giới thiệu những nét đặc thù trong ngữ âm tiếng Việt, đường nét, độ cao, độ dài của thanh điệu, cách phát âm của một số nguyên âm, phụ âm khó, kết cấu âm tiết...

Còn những điểm nào về mặt phát âm mà giữa tiếng Việt và tiếng Trung quốc giống nhau hay không mấy khác nhau thì tác giả lướt qua. Phần tiếp theo là các bài học được phân bố dựa trên các chủ điểm giao tiếp thường gặp trong xã hội Việt Nam hiện đại, đồng thời có mở rộng ra các dạng ngôn ngữ cần thiết khác.

Cấu trúc của mỗi bài đều giống nhau và gồm 7 mục như sau:

1. Các tình huống hội thoại.
2. Từ vựng.
3. Ghi chép ngữ pháp.
4. Luyện tập:
A- Luyện tập hội thoại
B- Luyện tập ngữ pháp.
5. Bài đọc.
6. Bài tập.
7. Thành ngữ, tục ngữ.

Cuốn sách sẽ giúp ích cho những người nói tiếng Trung Quốc. Sách có thể giúp các bạn hiểu thêm những biểu hiện khác nhau của văn minh, văn hóa Việt Nam hiện đại.
Download
tienghoa.net.vn_zhongguoren_xue_yuenanyu_2.pdf

Tiếng Việt cho người Trung Quốc tập 1

Image


Bài mở đầu. Hệ thống phát âm tiếng Việt
Bài 1. Xin chảo
Bài 2. Anh khỏe không
Bài 3. Hôm nay ngày mấy
Bài 4. Xin hỏi, anh tên (là) gì
Bài 5. Tôi xin giới thiệu một chút
Bài 6. Hôm nay thứ mấy
Bài 7. Anh có gia đình chưa
Bài 8. Bây giờ là mấy giờ
Bài 9. Xin hỏi, nhà anh ở đâu
Bài 10. Nhà tôi ở cạnh ngân hàng
Bài 11. Chị cần mua gì
Bài 12. Hôm nay trời rất nóng
Bài 13. Anh biết nói tiếng Việt không
Bài 14. Tôi muốn đi đổi tiền
Bài 15. Điện thoại của anh số mấy
Bài 16. Anh từng đi Đà Lạt chưa
Bài 17. Máy bay sắp cất cánh rồi
Bài 18. Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam
Bài 19. Mời anh xem hàng mẫu
Bài 20. Anh ấy rất thông minh
Download
tienghoa.net.vn_zhongguoren_xue_yuenanyu_1.pdf

Sep 24, 2015

New Vietnamese spoken tutorial 1

Image
新编越南语口语教程  上
"New Vietnamese speaking tutorials (1&1)," two volumes, the first volume of the first part of the Vietnamese voice, made a scientific method to pronounce, detailed description, and with articulation map, easy to learn to master; the second part of the book and lower volumes all spoken text, a topic closely linked to each lesson, covers all major aspects of social life in Vietnam, the term authentic, realistic, practical, for learners and Viet Nam trade, tourism and other exchanges to lay a solid the language foundation. This tutorial authors are Vietnamese industry experts, by the ranking of Vietnam well-known professors, scientific, high reliability.
This tutorial total of two, the book is divided into two parts, a total of 19 courses; 17 lessons the next volume. Volume 19 class, with six units introduces readers to Vietnamese students and voice knowledge; the other 13 classes according to the specific communication environments such as greetings, description, number and timing of expression, ask for directions, phone calls, bank phrasebook , talking about the weather, introduce family and weddings, and funerals and other aspects of spoken text. 密码:ripc
From the book's second part to lower volumes of each one lesson, we are the first to provide some basic sentence to students daily. Then, students can see the Vietnamese in a concrete, a typical session environment is how to use these sentences. In addition to providing each lesson and communicative environment appropriate word, but also explain to the students, more precisely, how to guide students according to Vietnamese spoken customary use these words. After each lesson, students are also provided with the text related to remember the main content and exercises for students to practice self-learned content.

New Vietnamese Basic Course 1

Image
Foreign Languages ​​Institute, Guangxi University for Nationalities since its inception, has written a variety of Vietnamese materials. However, due to various reasons, these materials has not been formally published. Over the years, my school training Vietnamese personnel welcomed by the community, the employer on the basis of our teaching affirmed and praised. In 2001 the Ministry of Education to determine the non-universal language of our school specializes in Western countries, non-universal language undergraduate training base. In 2003 I was named the grade school in Vietnamese specialty boutique Guangxi Zhuang Autonomous Region. In recent years, China and Southeast Asian countries, particularly Vietnam in the political, economic and cultural exchanges have become increasingly frequent exchanges between China and Vietnam will further rapid development requires learning more and more Vietnamese people. To accommodate this situation, meet the needs of the community, we prepared a set of "New Vietnamese Basic Course", hoping to learn this, college students and the community interested in learning Vietnamese for Vietnamese to provide better , easy to learn and master the basic materials.
This tutorial is from beginners to start learning, so focus on phonemes, consonants, vowels and tones, pinyin, syllable, sound discrimination, word, letter calligraphy and give rigorous training session in terms of phrase. According to Vietnamese pronunciation characteristics, in line with the principle of linking theory with practical, focused, and difficulty using phonics knowledge to clarify pronunciation method and characteristics. Vietnamese pinyin method using voice teaching, Deep tell experienced union. 密码:ble6
"New Vietnamese Basic Course" (a) is the starting point of Vietnamese professional foundation course, students are required to master the Vietnamese more systematic knowledge of the voice. Through repeated practice of training, access to listen, speak Vietnamese basic knowledge and basic skills to read and write. This tutorial is divided into three parts: First, parts of speech, including vowels, consonants and tone articulation; vowels, syllables spelling characteristics; distinguish sounds, phrases, texts, words of training; spelling rules; written letters and letters name; exercises. Second, the oral part of the session, including the meeting to say hello, to visit friends, take to the streets, shopping, eating breakfast, barber, contact communications everyday language. Third, the new words.

Standard Vietnamese Basic Course 1

 Image
标准越南语基础教程
"Standard Vietnamese Basic Course (1)" is intended to have been completed and Vietnamese voice-based oral stage of learning to teach students the basics of Vietnamese system, and through listening, speaking, reading, writing, translation and other basic skills training, training Vietnamese students to use oral-based, supplemented by written communication skills, to lay a solid foundation for high school stages of learning.
密码:y5bg